Εκτύπωση σελίδας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου

Δημοσιεύθηκε στις 12 Δεκέμβριος 2023

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”,

δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρακτικού 10/27.11.2023 

απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορές σε ευρώ για την εκμίσθωση των ακινήτων του, τα οποία έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του στα Ιωάννινα στην οδό Χαρ. Τρικούπη 38 και συγκεκριμένα από το πολυώροφο κτίριο, με υπόγειο χώρο στάθμευσης, τον 3ο και 4ο όροφο εμβαδού 1.010,00 τ.μ. περίπου (505,00 τ.μ. περίπου ο κάθε όροφος ), καθώς και έξι (6) θέσεις στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης.
- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι ( 20 ) έτη, με προοπτική ανανέωσης για δέκα (10 ) ακόμη έτη.
- Τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε ( 5 ) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του μισθίου, για τα τρία (3) πρώτα έτη της μίσθωσης και με αναπροσαρμογή σε ετήσια βάση για κάθε ένα από τα επόμενα μισθωτικά έτη. Επίσης θα καταβάλει το αναλογούν κάθε φορά χαρτόσημο μίσθωσης
- Θα υπάρχει περίοδος χάριτος για την καταβολή των μισθωμάτων, θεωρούμενη της περιόδου αυτής ως κατασκευαστικής του μισθίου.
- Το μίσθιο σήμερα είναι διαμορφωμένο σε χώρους γραφείων. Ο/η μισθωτής/τρια αναλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου σε κατοικίες και συγκεκριμένα σε αυτοτελή και αυτόνομα διαμερίσματα
- Η διαμόρφωση των ορόφων και η κατασκευή των ως άνω αυτοτελών και αυτονόμων διαμερισμάτων θα γίνει αποκλειστικά με δαπάνες του/της μισθωτή/τριας, ο/η οποίος/α έτσι αναλαμβάνει πέραν από την διαμόρφωση του χώρου, την μόνωση της ταράτσας του κτιρίου, την κατασκευή των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης σε κάθε διαμέρισμα ( ξεχωριστή από την υπάρχουσα σήμερα στο κτίριο ), τον διαχωρισμό των μετρητών της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΙ ( σήμερα είναι κοινοί σε όλο το κτίριο ) και οποιαδήποτε κατασκευή ή διαμόρφωση θεωρηθεί αναγκαία για τον σκοπό της μίσθωσης.
- Τον/την μισθωτή/τρια , επίσης βαρύνουν, και οι δαπάνες της έκδοσης των τυχόν αναγκαίων αδειών (οικοδομικές, αλλαγές τυχόν της χρήσης κ.λ.π. ).
- Ο/η μισθωτής/τρια, θα καταβάλει σαν εγγύηση το ποσό των προσφερόμενων μισθωμάτων δύο (2) ετών, με εγγυητική επιστολή για την περίπτωση που η διαμόρφωση των ορόφων, δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12 ) μηνών , καθώς και στην περίπτωση που θα αρχίσουν και δεν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και το μίσθιο θα εγκαταλειφθεί σε ημιτελή ή αρχική της κατασκευής κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, πέραν της έγγραφης ειδοποίησης. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δε, επιφυλάσσεται ρητά για την διεκδίκηση κάθε ζημίας θετικής και αποθετικής που θα υποστεί .
- Οικονομική προσφορά, καθώς και μια πρώτη τεχνική περιγραφή για τις εργασίες και την διαμόρφωση, θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ αγροτών” στην Κρύα Ιωαννίνων μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.
Θα ανοιχτούν δε με την παρουσία των προσφερόντων από την επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη του πλειοδότη – μισθωτή/τριας με τον/την οποίο/α και θα υπογραφεί η μισθωτική σύμβαση θα γίνει από το Δ.Σ. του Γ.Α.Σ.Ι.
Το Δ.Σ. του Γ.Α.Σ.Ι σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τις προσφορές που υποβλήθηκαν μη συμφέρουσες και να θεωρήσει άγονο τον διαγωνισμό, να τον αναβάλλει, να απέχει από την τελική απόφαση κατακύρωσής του, να μην εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας ή να τον επαναπροκηρύξει, χωρίς να προκύπτει από την απόφασή αυτή ή από τη μη έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση αποζημιώσεως των συμμετασχόντων σε αυτόν. Ακόμη διατηρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι ο συμμετέχων δεν πληροί κάποιον από τους όρους της διακήρυξης, ακόμη και αν η προσφορά του είναι μεγαλύτερη να εκμισθώσει το ακίνητο σε άλλον συμμετέχοντα.

                                            Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου 2023

                                       Για το Δ.Σ. του ΓΑΣΙ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    Θεοχάρης Λιούρης


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  κάνει  γνωστό στους  αγρότες ότι παρατάθηκε μέχρι και τις 31/03/2024 η δυνατότητα υποβολής στην ειδική φόρμα της ΑΑΔΕ 

Διαβάστε περισσότερα 

ΚΑΛΕΣΜΑ

Οι  αγροτοκτηνοτρόφοι  της  Περιφέρειας Ηπείρου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/01/2024, 

Διαβάστε περισσότερα 

Ανακοίνωση

  Την  Τρίτη  16 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην Γέφυρα Καλογήρου ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, 

Διαβάστε περισσότερα