Ο Συνεταιρισμός

Καταστατικό του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΕΝΩΣΗ αγροτών

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις » - ΦΕΚ Α΄ 52/ 11.03.2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα - Διάρκεια

Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - « ΕΝΩΣΗ αγροτών » με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων , όπου είναι εγκατεστημένη και η Διοίκησή του.

Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού μεταφρασμένη σε πιστή μετάφραση σε οιαδήποτε γλώσσα.

Στο παρόν καταστατικό για συντομία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων μπορεί να αναφέρεται με μόνες τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ αγροτών».

To σήμα του Συν/σμού είναι τρία ( 3 ) φυλλαράκια πράσινα σε κυματισμό.

Τα έντυπα του συνεταιρισμού αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ), τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν.4673/2020 και την ονομασία της ιστοσελίδας του.

Η διάρκεια του Συν/μού είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2

Περιφέρεια

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ), όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του.