Ο Συνεταιρισμός

Πιστοποιήσεις ΕΝΩΣΗΣ αγροτών

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2005 καθώς και σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 τα οποία έχουν τεκμηριωθεί και βεβαιώνονται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA HELLAS.

ISO 27001:2005 ISO 9001:2008

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην διάθεση ζωοτροφών. Η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται από το σύστημα ολικής ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005.

ISO 22000:2005 ISO 22000:2005