Εκτύπωση σελίδας

Καθιέρωση καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

Δημοσιεύθηκε στις 01 Απρίλιος 2024 Καθιέρωση καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4351/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη θέσπιση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ),

και της με αριθ. 375/228895/2021 (Β΄3997) ΚΥΑ για τη «Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων», ξεκινά η διαδικασία καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους κατόχους ζώων (βοοειδή, αίγες, πρόβατα, χοίροι) σε κάθε Περιφέρεια. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Α. Θεσμικό πλαίσιο
1. Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α/04.12.2015), άρθρο 15 «εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων» όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4691/2020 (ΦΕΚ 108Α/09.06.2020), άρθρο 16
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 486/325825/2021 (ΦΕΚ 5453Β/25.11.2021) «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300)»
3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/228895/2021 (ΦΕΚ 3997Β/30.08.2021) «Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων»
2
Β. Διαδικασία καταβολής ανταποδοτικού τέλους
Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής - Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).
Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1.5€ για κάθε βοοειδές, σε 0.4€ για κάθε χοίρο, σε 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα. Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, είναι πιλοτική και ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024.
Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, οφείλουν μετά την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ για την έναρξη πληρωμής του τέλους και εντός τριμήνου (από 1/4/2024 έως 30/6/2024) να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες (αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο «ενημέρωση κτηνοτρόφων») :
1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))
 εκτύπωση της κατάστασης με τις εκμεταλλεύσεις και το οφειλόμενο ποσό ανά εκμετάλλευση που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κωδικό ΤΑΧΙS.
2. Εισαγωγή στην υπηρεσία του e-παράβολου (e-Paravolo (gsis.gr))
 έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση
3. Πληρωμή του/των παραβόλου/ων σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.
4. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))
 καταχώρηση του αριθμού του e-παράβολου και δέσμευση αυτού για κάθε εκμετάλλευση
Εξαιρούνται από την καταβολή τέλους, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που:
α) βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κατάλογο των απόμερων περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (βλέπε Ζωικά Υποπροϊόντα-Εγκύκλιοι-Παρεκκλίσεις-Παράρτημα Απόμερες περιοχές χώρας).
Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων (minagric.gr)
β) βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων και ΠΕ Τρικάλων)
3
γ) διαθέτουν σύστημα ιδιο-διαχείρισης των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα (π.χ. μονάδα αποτέφρωσης/μεταποίησης), σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης ΖΥΠ της Χώρας, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας (minagric.gr)
Γ. Υποχρεώσεις αρμοδίων αρχών
Δνσεις Κτηνιατρικής
α) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων, μέσω των συνεταιρισμών ή ενώσεων τους, σε κάθε Περιφέρεια με δελτία τύπου (επισυνάπτεται), διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου (επισυνάπτεται)
β) Εντός ενός μηνός από την εκπνοή της προθεσμίας καταβολής του τέλους, εισαγωγή στη διαχειριστική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» και εξαγωγή ηλεκτρονικού αρχείου με:
- τον κατάλογο των κατόχων εκμεταλλεύσεων που έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει ορθά το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση (εκτύπωση πληρωμών)
- τον κατάλογο των κατόχων εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση (εκτύπωση οφειλών)
γ) Αποστολή των ανωτέρω ηλεκτρονικών αρχείων προς την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, αποτυπώνοντας το συνολικό εισπραχθέν ποσόν.
Οικονομικές Υπηρεσίες
α) Σύνταξη καταλογιστικής απόφασης και χρηματικού καταλόγου για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση
β) Αποστολή των ανωτέρω εγγράφων στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας των υπόχρεων
γ) Ενέργειες για συμπληρωματική χρηματοδότηση του περιφερειακού προγράμματος διαχείρισης με το συνολικό εισπραχθέν ποσόν.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα