Εκτύπωση σελίδας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Ε.Α.Π - “ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

Δημοσιεύθηκε στις 13 Νοέμβριος 2023 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Ε.Α.Π - “ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

ΤΤο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διαθέτει το πρόγραμμα Αγροεπιχειρηματικότητα, Αγροτική Καινοτομία και Διοίκηση Αγροτοδιατροφικών Επιχειρήσεων .

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο

(1) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
(2) Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

(1) ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
(2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(3) ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(4) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται Εξ Αποστάσεως χρησιμοποιώντας το MS Teams ως πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και το learn.eap.gr ως πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την άσκηση υγιούς και καινοτομικής Αγρο-επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια γνώσεων και εργαλείων Διοίκησης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.

Στόχοι:

Μετάδοση γνώσεων στους τομείς:

-Αγρο-επιχειρηματικότητα
-Αγροτική Καινοτομία
-Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Στρατηγική Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και ιδιαιτερότητες
-Αγροτική Πολιτική (μέσω παρουσίασης της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής)

Βελτίωση των συμμετεχόντων μέσω:

-Αυτό-μελέτης υλικού
-Παραδειγμάτων Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε διάφορους Τομείς της Αγρο-επιχειρηματικότητας
-Χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Business Plan κ.α.)
-Χρήσης Κλαδικών Μελετών.

Το παρόν σεμινάριο επιδιώκει τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους συμμετέχοντες και τη διαμόρφωση από μέρους τους μίας συνολικής εικόνας για την Αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης του Ελληνικού Αγροδιατροφικού Τομέα.

Μετά το πέρας του Προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:

(1) Να αναγνωρίζει τις Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και τις ιδιαιτερότητές τους.
(2) Να κατανοεί τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
(3) Να εμβαθύνει στην έννοια της Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(4) Να αντιλαμβάνεται την Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(5) Να προσδιορίζει στοιχεία της Στρατηγικής των Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.
(6) Να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός καινοτομικού στοιχείου μέσω της αντίληψης των ειδών της Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(7) Να υπολογίζει τη λήψη ρίσκου μέσω της χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Κλαδικών Μελετών κ.α.).
(8) Να οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο Business Plan μίας Αγροδιατροφικής Επιχείρησης.
(9) Να προάγει την Αγρο-επιχειρηματικότητα στον Κλάδο απασχόλησής του.
(10) Να υποστηρίζει την ιδέα και τις εφαρμογές της Αγροτικής Καινοτομίας.
(11) Να προωθεί τη Στρατηγική Σκέψη στον Αγροδιατροφικό Τομέα και να χαράσσει Στρατηγικές και Τακτικές σε Προϊόντα και Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας.
(12) Να συνηγορεί υπέρ της λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και λήψης λελογισμένου ρίσκου.

-Γεωργούς
-Κτηνοτρόφους
-Αμπελοκαλλιεργητές
-Αλιείς
-Υδατοκαλλιεργητές
-Μεταποιητές τροφίμων
-Στελέχη/υπαλλήλους αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
-Στελέχη/υπαλλήλους Αγροτικών Συνεταιρισμών
-Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΕΑΠ
-Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία
-Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) επιθυμούντες την απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Απευθύνεται έτσι:

α) σε επαγγελματίες του Αγροτικού χώρου (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς, Αμπελουργούς, Μελισσοκόμους, Μεταποιητές τροφίμων κτλ.) εφοδιάζοντάς τους με νέα γνώση και εμπειρία χρήσιμη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του τομέα τους και συνεπώς στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

β) σε στελέχη/υπαλλήλους Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς τους ενισχύει και διευρύνει υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες βοηθώντας τους στην κατανόηση της Αγροεπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που σχετίζεται με την επιχείρησή τους, αλλά και της προώθησής της στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες αγρότες.

γ) σε λοιπούς (Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΑΠ, Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία, Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σχετικών γνωστικών αντικειμένων) για τη σύνδεσή τους με τον Αγροτικό Τομέα, την Αγροεπιχειρηματικότητα και την Αγροτική Καινοτομία και κατ’ επέκταση τη γνωστική αναβάθμιση και τη διευκόλυνση επαγγελματικής προσέγγισης με τον Τομέα.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1:

Παρουσίαση και κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο υφίστανται και δρουν οι ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις μέσω:

(1) Παρουσίασης της Ελληνικής Αγροτικής Πολιτικής μέσω ερμηνείας της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζεται τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στην Ελλάδα.

(2) Εμβάθυνσης στις αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Απόστολος Ζαρίδης – Βασίλειος Θεοδωράκης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2:

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την άσκηση υγιούς και καινοτομικής Αγρο-επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια γνώσεων και εργαλείων Διοίκησης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.

Στόχοι:

Μετάδοση γνώσεων στους τομείς:

-Αγρο-επιχειρηματικότητα
-Αγροτική Καινοτομία
-Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Στρατηγική Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και ιδιαιτερότητες
-Αγροτική Πολιτική (μέσω παρουσίασης της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής)

Βελτίωση των συμμετεχόντων μέσω:

-Αυτό-μελέτης υλικού
-Παραδειγμάτων Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε διάφορους Τομείς της Αγρο-επιχειρηματικότητας
-Χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Business Plan κ.α.)
-Χρήσης Κλαδικών Μελετών.

Το παρόν σεμινάριο επιδιώκει τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους συμμετέχοντες και τη διαμόρφωση από μέρους τους μίας συνολικής εικόνας για την Αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης του Ελληνικού Αγροδιατροφικού Τομέα.

Μετά το πέρας του Προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:

(1) Να αναγνωρίζει τις Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και τις ιδιαιτερότητές τους.
(2) Να κατανοεί τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
(3) Να εμβαθύνει στην έννοια της Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(4) Να αντιλαμβάνεται την Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(5) Να προσδιορίζει στοιχεία της Στρατηγικής των Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.
(6) Να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός καινοτομικού στοιχείου μέσω της αντίληψης των ειδών της Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(7) Να υπολογίζει τη λήψη ρίσκου μέσω της χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Κλαδικών Μελετών κ.α.).
(8) Να οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο Business Plan μίας Αγροδιατροφικής Επιχείρησης.
(9) Να προάγει την Αγρο-επιχειρηματικότητα στον Κλάδο απασχόλησής του.
(10) Να υποστηρίζει την ιδέα και τις εφαρμογές της Αγροτικής Καινοτομίας.
(11) Να προωθεί τη Στρατηγική Σκέψη στον Αγροδιατροφικό Τομέα και να χαράσσει Στρατηγικές και Τακτικές σε Προϊόντα και Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας.
(12) Να συνηγορεί υπέρ της λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και λήψης λελογισμένου ρίσκου.

Σε ποιους απευθύνεται

-Γεωργούς
-Κτηνοτρόφους
-Αμπελοκαλλιεργητές
-Αλιείς
-Υδατοκαλλιεργητές
-Μεταποιητές τροφίμων
-Στελέχη/υπαλλήλους αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
-Στελέχη/υπαλλήλους Αγροτικών Συνεταιρισμών
-Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΕΑΠ
-Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία
-Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) επιθυμούντες την απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Απευθύνεται έτσι:

α) σε επαγγελματίες του Αγροτικού χώρου (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς, Αμπελουργούς, Μελισσοκόμους, Μεταποιητές τροφίμων κτλ.) εφοδιάζοντάς τους με νέα γνώση και εμπειρία χρήσιμη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του τομέα τους και συνεπώς στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

β) σε στελέχη/υπαλλήλους Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς τους ενισχύει και διευρύνει υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες βοηθώντας τους στην κατανόηση της Αγροεπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που σχετίζεται με την επιχείρησή τους, αλλά και της προώθησής της στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες αγρότες.

γ) σε λοιπούς (Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΑΠ, Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία, Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σχετικών γνωστικών αντικειμένων) για τη σύνδεσή τους με τον Αγροτικό Τομέα, την Αγροεπιχειρηματικότητα και την Αγροτική Καινοτομία και κατ’ επέκταση τη γνωστική αναβάθμιση και τη διευκόλυνση επαγγελματικής προσέγγισης με τον Τομέα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 26.6.2023 εως 19.11.2023

Πληροφορίες :

Email: AgriBusinessManagement@eap.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος: Απόστολος Ζαρίδης – τηλ.: 6945443930.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Έως 14 Απρίλη ανάρτηση ποσοτήτων σε καλαμπόκι για λήψη συνδεδεμένης

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξηγεί πως είναι ενεργές οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους 2023. Ειδικότερα :

Διαβάστε περισσότερα 

Καθιέρωση καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4351/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη θέσπιση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ),

Διαβάστε περισσότερα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες οι οποίοι είναι συνταξιούχοι ότι από 01/01/2024 

Διαβάστε περισσότερα