Εκτύπωση σελίδας

Χωρίς θεώρηση για το ΟΣΔΕ μισθωτήρια γης ως 100 ευρώ

Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιούνιος 2015 Χωρίς θεώρηση για το ΟΣΔΕ μισθωτήρια γης ως 100 ευρώ

Δεν χρειάζονται θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν πριν την 1/1/2014 και τα οποία απαιτούνται για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση, στα έγγραφα το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα να μην υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100€). Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων αναλυτική εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μόλις μέρες, πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία για τις δηλώσεις των παραγωγών.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων αναλυτική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μόλις μέρες, πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Εξάλλου, τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν μετά την 1/1/2014, στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα ογδόντα ευρώ (80€) πρέπει να συνοδεύονται από εκτύπωση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015.

Δείτε τι προβλέπεται για τα παραστατικά κατοχής αγροτεμαχίων με βάση οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν νόμιμα στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν ή όχι. Σε ότι αφορά την πιστοποίηση κατοχής των αγροτεμαχίων, οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ανάλογα παραστατικά νόμιμης κατοχής για τα ιδιόκτητα και/ ή τα παραχωρημένα αγροτεμάχια τους, κατά περίπτωση και να τα υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, με την ενιαία αίτηση.

1. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

- να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή,
- να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
- να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών [αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ].

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν πριν την 1/1/2014, στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €) πρέπει να είναι θεωρημένα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν μετά την 1/1/2014, στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα ογδόντα ευρώ (80€) πρέπει να συνοδεύονται από εκτύπωση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015.

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

Αντίστοιχα παραστατικά κατοχής πρέπει να είναι διαθέσιμα και για τις ιδιωτικές εκτάσεις βοσκοτόπων.

Για τις κοινοτικές εκτάσεις βοσκοτόπων, εκτός από τα παραπάνω παραστατικά κατοχής, γίνεται δεκτή και η «κατάσταση κατανομής κοινοτικού βοσκότοπου» ή η «βεβαίωση χρήσης κοινοτικού βοσκότοπου», που εκδίδονται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή.

Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται εκτός από το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου, ο ΑΦΜ, η έκταση και η περιοχή του βοσκότοπου και το χρονικό διάστημα χρήσης του βοσκοτόπου.

Επισημαίνεται ότι οι Εποικιστικές Εκτάσεις – Ακίνητα που ανήκουν στο Υ.Π.Α.Π.ΕΝ και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 4061/2012, υπάγονται ως προς την διαχείρισή τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ιδίου Νόμου. Από τους Δήμους διαχειρίζονται οι εποικιστικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εκτάσεις πρέπει να αναγράφονται σε εκτάρια, με δύο δεκαδικά ψηφία (1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα).

2. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αντίγραφο της τελευταίας ηλεκτρονικής εν ισχύ Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (έντυπο Ε9) της φορολογικής του δήλωσης

Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από την αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ενδεικτικά ως εξής:

- Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

- Γονική παροχή,

- Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

- Αποδοχή κληρονομιάς,

- Κτήση με προσκύρωση,

- Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

- Κληρονομητήριο,

- Διαθήκη

Για τις ιδιωτικές εκτάσεις βοσκοτόπων προσκομίζονται:

- Συμβόλαια ιδιοκτησίας ή

- Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις μη εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή

- Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με άδεια - βεβαίωση χρήσης από τις δασικές υπηρεσίες

Για την άδεια και προσδιορισμό χρήσης, επί του συνόλου μιας έκτασης αναφοράς και προσδιορισμό πιθανών εξαιρούμενων τμημάτων προσκομίζονται:

1. Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες) για χρήση βόσκησης και

2. Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ ’87

Για τις περιοχές που λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο προσκομίζονται:

1. Βεβαίωση κτηματολογίου και

2. Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος

Β. Για τις εποικιστικές γαίες και για την χρήση αυτών μόνο για βόσκηση, προσκομίζονται :παραχωρητήριο κυριότητας, νομής ή χρήσης από τους αρχικούς κληρούχους ή τους μετέπειτα διαδόχους, εφόσον αυτά δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Ειδικότερα 

για τους αναγκαστικούς ακτημονικούς συλλόγους δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εφόσον έχουν περισσότερα από έξι (6) μέλη που έτυχαν κτηνοτροφικής αποκατάστασης. Σε περίπτωση λιγότερων των έξι (6) μελών απαιτείται απόφαση της ως άνω επιτροπής για την χρήση κάθε μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4061/2012.

-·για τις εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας ή έχουν περιέλθει σε αυτούς μετά από δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να επιμερίσουν την χρήση προσκομίζοντας τις σχετικές αποφάσεις και πίνακα δικαιούχων με επιμερισμό χρήσης επί της αναφερόμενης εποικιστικής έκτασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την χρήση βόσκησης, δύναται να προσκομίζονται από τους κτηνοτρόφους που έτυχαν αποκατάστασης σε εποικιστική γη,

- αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (προ 22-3-2012) ή Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (μετά τις 22-3-2012) είτε

- αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012.

3. Όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί

Στην Αίτηση-Δήλωση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;].

Στο πεδίο [Ι/Ε/Μ] συμπληρώνεται η επιλογή:

- Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η νόμιμα κατεχόμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη. Στην περίπτωση αυτή ο γεωργός καταθέτει Ε9 ή σχετικό συμβόλαιο κατά την υποβολή της αίτησης.

- Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η νόμιμα κατεχόμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη. Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός καταθέτει σχετικό νομιμοποιητικό κατοχής (ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο κ.λπ.), κατά την υποβολή της αίτησης

- Μεικτό (Μ), εφόσον η νόμιμα κατεχόμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη. Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός καταθέτει σχετικό νομιμοποιητικό κατοχής για τη μη ιδιόκτητη έκταση (ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο κ.λπ.) και το Ε9 ή σχετικό συμβόλαιο για την ιδιόκτητη έκταση, κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα