Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στις 18 Μάιος 2022 Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Από τις 18 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

Για την εφαρμογή του Προγράμματος, η αμπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους και το οικονομικό έτος αρχίζει τη 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Το Πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Μέτρα

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

  • εκρίζωση
  • προετοιμασία εδάφους
  • αναφύτευση

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  • προετοιμασία εδάφους
  • φύτευση

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  • υποστύλωση
  • κατασκευή αναβαθμίδων

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης - Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δύνανται να ενταχθούν οι εκτάσεις για τις οποίες υφίστανται άδειες αναφύτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για τα μέτρα που αναφέρονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου και δεν τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία.

Καθορισμός του ύψους των οικονομικών ενισχύσεων:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ? αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων «εκρίζωση-αναφύτευση» και «επανεμβολιασμός» προστίθεται στο συνολικό κόστος των προαναφερθέντων μέτρων.

O διαχωρισμός των περιοχών σε Ορεινές, Μειονεκτικές & Νησιώτικες περιοχές/Λοιπές περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, γίνεται μόνο με τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1130 της Επιτροπής «περί του κοινοτικού καταλόγου μειονεκτικών γεωργικών περιοχών», όπως ισχύει.

Ο χαρακτηρισμός αμπελοτεμαχίων σύμφωνα με τον εντοπισμό τους εντός Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών και λοιπών περιοχών πραγματοποιείται από τις ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τους πίνακες χαρακτηρισμένων Ενοτήτων (ILOTS) του Αμπελουργικού Μητρώου.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση αποτελεί προϋπόθεση και είναι αναγκαία η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής και υλοποίησης της Δράσης 4.1.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, από τις Δ.Α.Ο.Κ. μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου (εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ» και ΣΓΠ-ΕΤ&ΑΜ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι στα αγροτεμάχια τα οποία δύναται να πάρουν μέρος στη δράση έχει χορηγηθεί άδεια νέας φύτευσης στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Δόθηκε νέα παράταση από το ΥπΑΑΤ για την κατάθεση αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης.

Διαβάστε περισσότερα 

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023

Μετά την έκδοση των πρώτων βασικών αποφάσεων εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, παρουσιάσθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τίθεται σε λειτουργία στο GOV.gr, η δημόσια ψηφιακή πύλη για την υποβολή της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης για όλους τους αιτούντες και δικαιούχους αγρότες έτους 2023 – ΟΣΔΕ 2023.

 

Διαβάστε περισσότερα 

Έως 28 Μαΐου διόρθωση σφαλμάτων Βιολογικών για εκκαθάριση πληρωμών 2022

Οι δικαιούχοι του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας μπορούν να προβούν σε διόρθωση των σφαλμάτων (απορριπτόμενες συμβάσεις) με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και 28 Μαΐου 2023.

Διαβάστε περισσότερα