Ο Συνεταιρισμός

Πιστοποιήσεις ΕΝΩΣΗΣ αγροτών

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2005 καθώς και σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 τα οποία έχουν τεκμηριωθεί και βεβαιώνονται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA HELLAS.

ISO 27001:2005 ISO 9001:2008