Ο Συνεταιρισμός

Καταστατικό του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΕΝΩΣΗ αγροτών

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις » - ΦΕΚ Α 78/ 26.4.2016)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα - Διάρκεια

Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία « ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΝΩΣΗ αγροτών » με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων , όπου είναι εγκατεστημένη και η Διοίκησή του.

Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού μεταφρασμένη σε πιστή μετάφραση σε οιαδήποτε γλώσσα.

Στο παρόν καταστατικό για συντομία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων μπορεί να αναφέρεται με μόνες τις λέξεις «Ένωση αγροτών ».

To σήμα του Συν/σμού είναι τρία ( 3 ) φυλλαράκια πράσινα σε κυματισμό.

Η διάρκεια του Συν/μού είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2

Περιφέρεια

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ), όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Άρθρο 3

Σκοπός - Δραστηριότητες

1. Ο Συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής :

Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

3. Ο Συνεταιρισμός: α) Παρέχει στα μέλη του κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους.

β) Φροντίζει για τη διακίνηση, διαφήμιση και εμπορία των προϊόντων των μελών του μέσα στα γενικά πλαίσια της εμπορίας κάθε προϊόντος, όπως αυτά καθορίζονται αρμοδίως, σε συνεργασία, εφ' όσον είναι αναγκαίο, με άλλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ( ΑΣΟ).

γ) Φροντίζει για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης των μελών της.

δ) Πρακτορεύει στην περιφέρειά του τις ασφαλιστικές εταιρείες, που η πλειονότητα των μετοχών τους κατέχεται από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις,…. ή άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Λειτουργεί σαν ασφαλιστικός σύμβουλος και μεσίτης ασφάλισης. Για την εγγραφή του Συνεταιρισμού ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου από τον συνεταιρισμό προσώπου ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση που υφίσταται μεταξύ του προσώπου αυτού και του Συνεταιρισμού.

Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση του Συνεταιρισμού καταβάλλεται στον Συνεταιρισμό.

ε) Πρακτορεύει στην περιφέρειά του τους Οργανισμούς ασφάλισης αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου

στ) Οργανώνει και παρέχει στα μέλη του κάθε είδους τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή τη μείωση του κόστους της.

ζ) Διαδίδει τον θεσμό του Συν/σμού στον γεωργικό πληθυσμό της περιφέρειάς του, φροντίζει για την μελέτη και διερεύνηση συνεταιριστικών και γεωργικών θεμάτων , που ενδιαφέρουν την περιφέρειά του και διαφωτίζει τα μέλη του και τις αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες και γενικά εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους γεωργούς.

η) Συνιστά Υπηρεσία λογιστικής εξυπηρέτησης άλλων Συνεταιρισμών, καθώς και των μελών του και φροντίζει για τις νομικές τους υποθέσεις, εφ’ όσον ζητηθεί.

θ) Συμβουλεύει και παρέχει κάθε βοήθεια σε Συν/σμούς κατά τη σύστασή τους και σε όλες τις λεπτομέρειες της διαχείρισης και των εργασιών τους. Εκδίδει σχέδια κανονισμών εργασιών και άλλα έντυπα που περιέχουν οδηγίες προς τους συνεταίρους.

ι) Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, επεξεργασία μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων και υποπροϊόντων των παραγωγών της περιφέρειά της, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεργαζόμενη με άλλες ομοιόβαθμες ή ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις ως και διεπαγγελματικές οργανώσεις για την επίτευξη αυξημένης διαπραγματευτικής δυνάμεως και καλύτερων όρων.

ια) Μεσολαβεί για την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των μελών της, βρίσκοντας τα αναγκαία οικονομικά μέσα.

ιβ) Προβαίνει γενικά σε κάθε παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα που απορρέει από τη δυνατότητα που της παρέχει το νομικό καθεστώς που διέπει τις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

ιγ) Παρέχει υπηρεσίες λογιστικές και διοικητικές ( σύνταξη αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης, ΟΣΔΕ κ.λ.π. ) τόσο σε μέλη της, όσο και σε τρίτους με αμοιβή.

4. Η Ένωση αγροτών, μπορεί ακόμα:

α) Να αναλαμβάνει η ίδια δραστηριότητες απ’ αυτές που προβλέπονται από το νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για λογαριασμό των μελών της, και γενικά ν' αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, που εξυπηρετεί τις γενικότερες από το νόμο επιδιώξεις των γεωργικών συνεταιρισμών.

5. Η Ένωση αγροτών επεκτείνει τις εργασίες της και παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και προς πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, που δεν είναι μέλη της, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που καθορίζει και τους όρους για την επέκταση αυτή.

6. Η Ένωση αγροτών διεξάγει τις εργασίες της και ενεργεί τις συναλλαγές της με τους τρίτους για την πραγματοποίηση των σκοπών της, είτε για λογαριασμό των μελών της ή των μελών αυτών ή για δικό της λογαριασμό.

7. Οργανώνει πρότυπες ή πειραματικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε γη ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή διατιθέμενη για το σκοπό αυτό

8. Πρακτορεύει στην περιφέρειά του, Οργανισμούς ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου

9. Ακόμη στους σκοπούς του είναι:

α) Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

β) Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών αγαθών.

γ)Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.

δ) Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων.

ε) Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

στ) Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς και στα υπηρεσιακά στελέχη, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται σε συνεργασία με άλλους αγροτικούς συν/σμού, συλλογικούς φορείς του ν. 4384/2016 ή και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή αρμόδιους φορείς αυτού.

η) Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών.

θ) Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.

ι)Η εγκατάσταση συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε οικόπεδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας (πώληση) ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η υλοποίηση προγράμματος για την παραγωγή και εμπορία κάθε μορφής ενέργειας.

ια)Η ίδρυση ή συμμετοχή σε συνεταιριστικές τράπεζες.

ιβ)Η δημιουργία και συμμετοχή σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης υλικών και αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της 7ης συνεταιριστικής αρχής.

ιγ) Η εν γένει παροχή γεωπονικών συμβουλών σε παραγωγούς – μέλη του Συν/σμού.

10. Αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα, εργοστάσια κ.ά.) για τη δημιουργία ή χρησιμοποίηση κάθε είδους εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις δραστηριότητές της ή τις ανάγκες των μελών της.

11. Ψηφίζει ειδικούς κανονισμούς εργασιών της και καθορίζει μ' αυτούς τους ειδικότερους όρους της συνεργασίας των μελών της στην από κοινού διαχείριση και εμπορία των προϊόντων των μελών τους ως και τις κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών.

12. Η Ένωση αγροτών μπορεί να αναλαμβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη της, είτε για λογαριασμό των μελών της, είτε για λογαριασμό της (μπορεί δηλαδή να ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή). Επίσης ιδρύει και διευθύνει μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων των μελών της.

13. Για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της η Ένωση αγροτών:

α) Αποτελεί μέλος τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης που τυχόν θα συσταθεί.

β) Μπορεί, ύστερα από ειδική κατά περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

αα) Να συμμετέχει σε ή και να ιδρύει Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

ββ)Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

γ) Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, καθώς και του ν. 4384/2016, που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς του Συνεταιρισμού

Να μετέχει και να εκπροσωπείται αρμοδίως στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4384/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Να συνιστά και να μετέχει σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ( ΑΕΣ ), Κλαδικούς Αγροτικούς Συν/σμούς ( ΚΑΣ ) ή Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συν/σμό (ΚΕΑΣ ), των άρθρων 31 και 33 του ν. 4384/2016.

Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, σε Ομάδες Προστασίας και Διαχείρισης Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ σύμφωνα με την κείμενη και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και να συμμετέχει σε τυχόν υπάρχουσες και λειτουργούσες.

14. Να χορηγεί δάνεια σε μέλη του με εμπράγματη εξασφάλιση αυτών.

15. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω βασικές αρχές ως προς την εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία του:

α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών - φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του Συνεταιρισμού.

β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού εκλέγεται άμεσα από τα μέλη του – φυσικά πρόσωπα.

γ) Τη διάθεση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, που παράγουν τα μέλη του και διακινεί ο Συνεταιρισμός, στο ποσοστό που ορίζεται από το Δ.Σ..

δ) Την οικονομική βιωσιμότητα, ανάπτυξη και αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού.

16. Ο συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4384/2016,όπως ισχύει.

17. Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο εθνικό μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016.

18. Ο συνεταιρισμός μπορεί να συνιστά συνεταιρισμούς, συμπράττοντας με συνεταιρισμούς του εξωτερικού στο πλαίσιο, που ορίζει ο κανονισμός για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό (ΕΚ) 1435/2003.

19. Ο συνεταιρισμός εγγράφεται μέλος σε σωματεία, ιδεολογικού και συντονιστικού συνεταιριστικού σκοπού, που προάγουν τον συνεταιριστικό θεσμό, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.

ε) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

16. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

17. Τα μέλη του Συν/σμού μπορούν να συνιστούν άτυπες κλαδικές ομάδες κατά προϊόν.

18. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, το οποίο τηρείται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του ν. 4384/2016.

Άρθρο 4

Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.