Κατ΄εξαίρεση φέτος μέχρι 31 Οκτωβρίου για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Δημοσιεύθηκε στις 17 Ιούλιος 2020 Κατ΄εξαίρεση φέτος μέχρι 31 Οκτωβρίου για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Eπεκτείνεται έως τις 31/10 η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020, δεδομένων των διαταράξεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι η σχετική προθεσμία ορίζονταν μέχρι τις 30/6/2020  για τη σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των συνεταιρισμών, τα μέλη της οποίας εγκρίνουν τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις.

Aυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νομοσχέδιου του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή από τις 15 Ιουλίου.

«1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και τις 31.10.2020.», αναφέρει σχετικά η διάταξη.

Με το ίδιο άρθρο, επεκτείνεται έως τις 31-12-2020, αντί της 30-6-2020, η προθεσμία κατά την οποία μπορεί εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

 

Άρθρο 18

Τελικές διατάξεις

  1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και τις 31.10.2020.
  2. Η υποπερ. αδ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4691/2020 (Α' 108) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρμόδιες αρχές για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού, ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το ΥΠΑΑΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως εξής:

α) Για τον τομέα της περ. α':

αα) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α' 95), όπως ισχύει,

αβ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία των πρωτογενών αυτών προϊόντων,

αγ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 852/2004,

αδ) Ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις υποπερ. αα', αβ' και αγ', καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

β) Για τον τομέα της περ. β':

βα) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),

ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,

γ) Για τον τομέα της περ. γ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

δ) Για τον τομέα της περ. δ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. ε) Για τον τομέα της περ. ε' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. στ) Για τον τομέα της περ. στ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. ζ) Για τον τομέα της περ. ζ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

η) Για τον τομέα της περ. η' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

θ) Για τον τομέα της περ. θ' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

ι) Για τον τομέα της περ. ι' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.».

  1. Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), έτσι ώστε εργοδότης ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας να δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020».

Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές του Μ11«Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα 

Αύριο το απόγευμα μπαίνει στους λογαριασμούς η Ενιαία Ενίσχυση

Η πληρωμή της προκαταβολής ανέρχεται στο 70% της βασικής ενίσχυσης, αφορά 539.609 δικαιούχους  σε όλη τη χώρα και το ύψος της πληρωμής ανέρχεται σε 696.596.038,36 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα