ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουάριος 2019

Προτάσεις για βελτίωση των διατάξεων του υπό διαβούλευση νομοθετήματος:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης

Παμβώτιδας (Ιωαννίνων),Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και

καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.


 

 Η ρύπανση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στην περιοχή μας επηρεάζοντας άμεσα και σε μεγάλο ποσοστό τον πρωτογενή τομέα, την γεωργική γη, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και εν γένει τις ζωές και τις επενδύσεις των παραγωγών του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών” χαιρετίζει κάθε προσπάθεια σχετιζόμενη με την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας και στηρίζει τις ενέργειες που προσανατολίζονται στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των αγροτο-οικοσυστημάτων, με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της πρωτογενούς δραστηριότητας. Δυστυχώς, μετά από μια σειρά κανονιστικών πράξεων και σχεδίων όπως τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που δημιούργησαν περισσότερες αντιξοότητες στον πρωτογενή τομέα από όσες έλυσαν, έρχεται ένα ακόμα νομοθέτημα να προστεθεί στα προβλήματα των παραγωγών. Το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, στερείται επιστημονικής βάσης και τεκμηρίωσης και αντιμετωπίζει τα προβλήματα με  την αναχρονιστική λογική της απαγόρευσης, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πρακτική που στηρίζει την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης..

Ακολουθούν οι προτάσεις – επισημάνσεις του Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων:

1)        Γεωργική δραστηριότητα: Το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα  επιτρέπει τη γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές της Ζώνης Α και στη Ζώνη Β απαγορεύοντας, όμως, τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν έχει κανένα νόημα, αφού η χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων καλύπτεται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων (Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013) τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και η προστασία των υδάτων εξειδικεύεται στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (Αριθμ. 1420/82031, ΦΕΚ 1709/Β/17.08.2015). Προτείνουμε την απαλειφή της φράσης «χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων».

2)          Όρια Ζωνών Β4.1 και Β4.2

Στα όρια της Ζώνης Β4, μιας περιοχής με αρκετές πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες  και έντονη γεωργική δραστηριότητα, το εν λόγω νομοθέτημα απαγορεύει την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα , πέραν της γεωργικής δραστηριότητας, ή την επέκταση των υφιστάμενων, χωρίς καμμία τεκμηρίωση ή λογική. Η περιοχή Β4.1 και μεγάλο μέρος της Β4.2 δεν βρίσκεται εντός της περιοχής GR071 (όριο Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά, σύμφωνα με Bourdakis & Varaltzidou, 2000) και τα ύδατα στις εν λόγω περιοχές δεν επηρεάζουν τη λεκάνη απορροής της λίμνης Παμβώτιδας. Προτείνεται ο περιορισμός των ορίων των ζωνών Β4.1 και Β4.2 στους ορεινούς όγκους και όχι σε περιοχές που αναπτύσσεται η ήδη πολύπαθη πτηνο-κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Επιπρόσθετα, στη Ζώνη Β4 το νομοθέτημα ορίζει ως επιτρεπτή τη δημιουργία γεωργικών αποθηκών με συνολική επιφάνεια 100τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5μ., απόφαση που κρίνεται ως ακατανόητη αφού οι γεωργικές αποθήκες χρησιμοποιούνται για αποθήκευση προϊόντων, και μηχανημάτων και δεν παράγουν απόβλητα. Προτείνεται η απάλειψη της παραγράφου γ, ενότητας ΙΙ.4 του άρθρου 3.

3)         Στις Γενικές Διατάξεις ορίζεται ότι εντός των ορίων όλων των ζωνών όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Πρόκειται για μια διάταξη που δε λαμβάνει υπόψιν τις μικρής δυναμικότητας κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν χαμηλό ρυπαντικό φορτίο και βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στην κατασκευή συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

Η παράγραφος 8, ενότητας Ι. του άρθρου 5 προτείνεται να αντικατασταθεί:

«Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.» 

4) Τέλος, ένα ακόμα δείγμα της προχειρότητας με την οποία έχει συνταχθεί το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα εντοπίζεται στην παράγραφο 11, ενότητας Ι. του άρθρου 5, όπου μεταξύ άλλων ορίζει ότι απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων εντός της Ζώνης Β έως την έκδοση κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης(όπου σύμφωνα με τα προηγούμενα ήδη απαγορεύει την ίδρυση νέων πτηνοτροφικών μονάδων). Επιπρόσθετα, επί του πρακτέου, η έκδοση κανονιστικής πράξης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν είναι  λογικό να ανακόπτει την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι ειδικά η πτηνοτροφία, βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.

Η παράγραφος 11, ενότητας Ι. του άρθρου 5 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής της, οφείλουν να προσαρμόζονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν.4351/2015 όπως ισχύουν. Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος) απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων εντός της Ζώνης Α του Περιφερειακού Πάρκου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Εντός της Ζώνης Β του Περιφερειακού Πάρκου  επιτρέπεται η ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως της έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης.»

  

Για τον Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ  

Χριστόδουλος  Μπαλτογιάννης


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Κύριοι,

όπως διαπιστώθηκε κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2018, πολλοί αγρότες παρ’ ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους σαν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 

Διαβάστε περισσότερα 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αξιότιμε  κ. Πρόεδρε,

   Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο ύπατο αξίωμα του Πρόεδρου της Βουλής 

Διαβάστε περισσότερα 

Παρουσίαση του έργου AGRIFARM

Ο Δήμαρχος Ζίτσας κος Μ.Πλιάκος και ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ κος Ν. Δημητριάδης σας προσκαλούν στην Ενημερωτική Εκδήλωση Παρουσίασης του Έργου "Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives (AGRIFARM)" στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας

Διαβάστε περισσότερα