Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις άδειες φύτευσης αμπέλου του 2021

Δημοσιεύθηκε στις 02 Οκτώβριος 2020 Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις άδειες φύτευσης αμπέλου του 2021

Από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους 2021.

Από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους 2021.

Σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-3-2020 του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις», οι αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.minagric.gr, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα. 

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι παρακάτω οκτώ (8) περιφέρειες:

  1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
  2. Κεντρική Μακεδονία
  3. Δυτική Μακεδονία
  4. Θεσσαλία
  5. Αττική, Στερεά Ελλάδα
  6. Δυτική Ελλάδα
  7. Πελοπόννησος
  8. Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος
Κριτήρια ανά περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013): 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων και μικρότερη των 200 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Κεντρική Μακεδονία

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων και μικρότερη των 50 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Δυτική Μακεδονία

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 75 στρεμμάτων και μικρότερη των 100 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Θεσσαλία

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 75 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων και μικρότερη των 75 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Αττική-Στερεά Ελλάδα

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 75 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων και μικρότερη των 75 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Δυτική Ελλάδα

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων και μικρότερη των 50 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ήπειρος

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων: 3,5 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 3 στρεμμάτων και μικρότερη των 30 στρεμμάτων: 2,45 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια

Πελοπόννησος

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3,5 μόρια

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 75 στρεμμάτων: 4 μόρια

Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων και μικρότερη των 75 στρεμμάτων: 3,50 μόρια

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΚ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία- πτηνοτροφία και γεωργία  σήμερα έχουν ξεπεράσει τα όρια της παραγωγικής τους επιβίωσης εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, της συμπίεσης των τιμών παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα 

Καλό ταξίδι Αλέκα......

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ αγροτών” με την είδηση για την αδόκητη και πρόωρη απώλεια 

Διαβάστε περισσότερα 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”,   προκειμένου να  αναπτύξει  την  δραστηριότητα  Κτηνιατρικών  υπηρεσιών 

Διαβάστε περισσότερα